GRUBOŚĆ DENKA TŁOKA

zupa_gulaszowa_z_papryka_i_pomidorami_4_-_kopia

Grubość denka tłoka, z uwagi na łatwość odpływu ciepła do, pierścieni, jest zwykle większa niż wymagana ze względów wytrzymałościowych i wzrasta w kierunku obrzeża, płynnie przechodząc w część pierścieniową. Denko tłoka jest połą­czone z piastami sworznia tłokowego za. pośrednictwem dość grubych żeber o dużych promieniach zaokrąglenia .Część pierścieniowa tłoka, utrzymująca i prowadząca pierścienie tłokowe, nie styka się ze ściankami cylindra. Rowek pierwszego pierścienia uszczelniającego zwykle od­dalony jest od krawędzi denka tłoka o 6… 10 mm (silniki 0    zapłonie iskrowym) lub o 15…25 mm (silniki wysoko­prężn). Bowiem kiedy, tłok wykonuje zwrot zewnętrzny, pierwszy pierścień uszczelniający powinien znajdować się jeszcze w obszarze bezpośrednio chłodzonym, poniżej czołowej ściany kadłuba.

DWIE FAZY SPALANIA

picture06

Spalanie odbywa się tu w. dwóch fazach: początkowo mieszanka ^worzysię i zapala w po-, bliżu gardzieli i częścio­wo w samym zasobniku.Następnie wskutek gwałtównego wzrostu.ciśnie- jiia’ płonąca mieszanka wypływa z wnętrza za­sobnika i w przeciwprą- dzie w stosunku do wtry­skiwanej jeszcze reszty .dawki paliwa, co powo- fduje’ silne zawirowanie j*we wnętrzu cylindra, uła­twiające dopalenie się re­sztek paliwa. Ciśnienie ‘spalania w czynnym za­sobniku powietrza docho-. dżi do 80kG/cma. Nato­miast szczytowe ciśnienie działające na tłok nie przekra­cza na ogół 45…55 kG/cm8.Wielopaliwowy silnik tłokowy jest to silnik o zapłonie samoczynnym lub iskrowym, który’ pracuje zadowalająco na rozmaitych rodzajach paliwa ciekłego, lekkiego lub cięż­kiego, pochodzenia mineralnego, roślinnego lub syntetycz­nych

WYTRYSK BEZPOŚREDNI

direct-injection-11750

Silniki o wtrysku bezpośre­dnim odznaczają się wysoką sprawnością, ponieważ komorę spalania cechuje mała powie­rzchnia odprowadzania ciepła.Silniki tego typu wymagają na ogół dość wysokiego ciś­nienia wtryskiwania (rzędu 200 kG/cm2) i są dość wraż­liwe na wszelkie, drobne na­wet pogorszenie jakości rozpy­lania, zmiany rozkładu strug paliwa oraz właściwości stoso­wanego paliwa. Ukształtowa-  nie komęry spalania utrudnia ,0 99 zmniejszanie opóźnienia zapło- spalania płaska wnęka nu, wskutek czego silniki o w denku tłoka (man) wtrysku bezpośrednim cechu­je stosunkowo twardy bieg, a uzyskiwanie dużej prędkości obrotowej wału korbowego (powyżej 2500 obr/min) na­stręcza trudności.

ODMIANY KOMÓR SPALANIA

bendziel

Odmiany komór spalania. Wśród komór spalania spoty­kanych w silnikach o zapłonie iskrowym, można wyróżnić następujące odmiany podstawowe:  komora dolnozaworowa typu RICARDO — dziś już praktycznie nie stosowana,   komora wanlenkowa o zaworach równoległych do osi cylindra lub nachylonych do niej pod kątem do 30° ; komory takie’ spotyka się obecnie już dość rza­dko, ponieważ ich . kształt ograni­cza stopień sprężania do około 6,5…7,0, komora wirowa, stosowana w wielu wykonaniach; cechą chara­kterystyczną jej jest, że znaczna część komory mieści się w zagłę­bieniu głowicy, zwykle pod zawo­rami lub tylko pod zaworem wyde­chowym, nad denkiem tłoka  pomiędzy po­zostałą częścią denka tłoka a głowicą istnieje niewielka szczelina o wysokości parumi.